regulamin szkoleń

 

Regulamin Szkoleńi:

1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia w formie elektronicznej, przez stronę rmconsulting.pl jak również w formie papierowej jest jednoznaczne z zawarciem umowy handlowej pomiędzy osobą lub firmą zgłaszającą (dalej Uczestnik), a RM Consulting (dalej Organizator).

2. Po wypełnieniu formularza Uczestnik zostaje zapisany na szkolenie - następuje wstępna rezerwacja we wskazanym miejscu i czasie, co jest potwierdzane mailem w czasie do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

3. Do 8 dni przed szkoleniem Uczestnik dostaje drogą elektroniczną wszystkie niezbędne inforamcje związane ze szkoleniem, którego będzie uczestnikiem, oraz fakturę proforma. Na podstawie faktury należy zrealizować płatność do 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

4. Organizator szkolenia wystawia fakturę VAT, i wysyła uczestnikom do 5 dni po zrealizowanym szkoleniu na wskazany przez nich adres, lub domyślnie na adres zawartych w danych do faktury.

5. Rezygnacja ze szkolenia z powodów leżących po stronie Uczestnika w terminie powyżej 3 dni od daty szkolenia nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, a wpłacona kwota za szkolenie jest natychmiast zwracana. Jeżeli Uczestnik poinformuje organizatora o rezygnacji w terminie mniejszym niż 3 dni od daty szkolenia, zwracana jest kwota w wysokości 70% wartości szkolenia.

6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi niezwłocznie zwracana jest cała kwota za szkolenie, lub przepisywana jest na następny, uzgodniony przez strony termin.

 

RmConsulting.pl © Wrocław 2014. All Rights Reserved

Polityka Prywatności